PRIVACYVERKLARING

Via het reserverings- en contactformulier van onze website  worden uw persoonsgegevens per email aan ons doorgestuurd. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Gebruik van uw persoonsgegevens.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden
opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om
te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden
gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op
grond van de wet mogen of moeten doen.
 Ook kunt u zich via de website inschrijven voor de nieuwsbrief.

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede-afhankelijk van uw gebruik van de
website, voor of het inschrijven voor de nieuwsbrief):  • voornaam en achternaam
  • adresgegevens
  • geslacht
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • paspoortnummer - nummer
    identiteitskaart
  • geboortedatum - geboorteplaats


Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

het afhandelen van reserveringsaanvragen en boekingen

het verzenden van onze nieuwsbrief

het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld een mailbericht

het opstellen van een factuur


Bewaartermijn

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren
en/of dit wettelijk gezien noodzakelijk is voor bijvoorbeeld de belastingdienst.

Nieuwsbrief

Wij kunnen,als u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen
en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een
afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend aan derde partijen doorgegeven, indien
dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van
de door u opgevraagde diensten/producten. Verder zullen wij de door u
verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen
toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht
of toegestaan is.

Cookies

Wij maken alleen gebruik van functionele cookies.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw
persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze
derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij
raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze
websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient
aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze
gegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u per
mail bij ons indienen.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te
identificeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door
een e-mail te sturen naar mariekedewever.mdw@gmail.com